Logga in

Stadgar

§1 Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är Gålö Fritidshusförening.

Gålö Fritidshusförening är en ideell förening som har till uppgift att:

– upplåta arrenderat område till föreningens medlemmar för att av dem brukas som fritidstomt – ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Skärgårdsstiftelsen och de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Skärgårdsstiftelsen.

§2 Medlemmar

Medlemskap:

Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, mantalsskriven i Stockholms län, samt köpare av byggnad på tomt inom området.

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen på av föreningen fastställt formulär. Styrelsen avgör om medlemskap ska beviljas. Godkänt medlemskap ska av styrelsen bekräftas genom ett medlemsbevis.

Medlemskap upphör när hus på tomt säljs eller överlåts och ny ägare beviljats medlemskap. Medlemskap upphör även vid uteslutning ur föreningen hänförbar till brott mot fastställda stadgar och/eller ordningsregler.

Skyldigheter:

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de lagar och riktlinjer som utfärdas av stat och kommun.

Medlem är skyldig att betala avgifter och extra uttaxeringar enligt föreningsmötets beslut och styrelsens anvisningar.

Medlem är skyldig att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.

Medlem är skyldig att, där så fordras, till styrelsen eller Skärgårdsstiftelsens representanter lämna begärda upplysningar och tillfälle till besiktning av tomten och därpå uppförda byggnader.

Uteslutning:

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte har betalat fastställda avgifter senast en månad efter förfallodagen samt om medlem i övrigt inte följer föreningens stadgar eller ordningsföreskrifter. Styrelsen fattar beslut om uteslutning.

Om det föreligger anledning till uteslutning ska styrelsen varna medlemmen skriftligen. Åtgärd/rättelse ska ha påbörjats senast 30 dagar efter det medlemmen har fått del av varningen.

Vid beslut om uteslutning förlorar medlemmen brukanderätten till sin tomt och skall inom sex månader ha sålt byggnaden och avflyttat. Om detta inte sker har föreningen rätt att av myndighet begära handräckning (avhysning) samt även genom myndighets försorg försäljning av byggnad och all övrig lös egendom.

Medlem som har uteslutits ur föreningen har inte rätt att återfå någon del av de avgifter som denne har betalat till föreningen eller rätt till andel i föreningens tillgångar.

§ 3 Föreningsmöte

Föreningsmötet är föreningens beslutande instans.

Varje medlem äger rätt att delta i föreningsmötet och har där en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem eller annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt vid möte. Ingen medlem kan dock företräda mer än ytterligare en medlem vid möte.

Styrelsen ska ansvara för att protokoll förs över mötet.

Föreningsmötet ska hållas årligen före april månads utgång. Kallelse ska tillställas varje medlem senast sex veckor före mötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på mötet.

Vid föreningsmötet ska följande ärenden förekomma:

– Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

– Fastställande av röstlängd och dagordning.

– Val av ordförande att leda mötet.

– Val av protokollförare.

– Val av justeringsmän tillika rösträknare.

– Styrelsens förvaltningsberättelse.

– Fastställande av balans- och resultaträkning.

– Revisorernas berättelse.

– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

– Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning.

– Behandling av motioner och förslag.

– Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.

– Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter.

– Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter.

– Val av revisorer och suppleanter.

– Val av ledamöter i valberedningen.

– Övriga ärenden.

Vid föreningsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen. Föreningsmötet kan dock med 3/4 majoritet besluta om komplettering till dagordningen. Fråga som gäller stadgeändring eller föreningens upplösande måste dock ha angivits i kallelsen.

Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till föreningsmötet. Motion ska anges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och förslag ska tillställas medlemmarna senast två veckor före föreningsmötet.

Föreningsmötet fastställer stadgar och ordningsföreskrifter för det område föreningen disponerar.

Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra möte. Styrelsen ska också kalla till extra möte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål.

Föreningsmöte eller extra möte kan besluta om extra uttaxering om sådan fordras för föreningens verksamhet.

Kallelse ska ske senast två veckor före extra möte.

Alla frågor vid föreningsmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid personval avgörs dock lika röstetal genom lottning.

Val av styrelse och revisorer samt suppleanter ska förberedas av en valberedning med minst tre ledarmöten som utses av föreningsmötet.

§ 4 Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande instans.

Styrelsen väljs av föreningsmötet. Valbar är den som är medlem samt även den som ingår i medlems hushåll och deltar i brukande av dennes tomt. Men flera från samma tomt kan inte samtidigt ingå i styrelsen.

Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ledamöter som föreningsmötet fastställer, dock minst två. Styrelsens ordförande är ordförande även i föreningen.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Valet skall ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen. Ordförande och kassör får inte avgå samtidigt.

För styrelsen väljs minst två suppleanter för en tid av ett år.

Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde efter föreningsmötet, där firmatecknare utses och övriga uppdrag inom styrelsen fördelas.

Protokoll över styrelsen sammanträden ska uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden och styrelsens beslut. Protokollen ska justeras.

Styrelsen ska teckna ansvarighetsförsäkring för föreningen och särskild garantiförsäkring för kassören.

Styrelsen ska se till att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att föreningsmötesbeslut samt styrelsebeslut verkställs.

Styrelsen ska se till att föreningens arrenderade område sköts och underhålls samt att nödvändiga medel avsätts för det.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften – dock minst tre – av antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Deltar endast tre ledamöter skall dessa vara ense för att kunna fatta beslut. Om fler än tre ledamöter deltar i sammanträdet fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsrösten.

Suppleant har rösträtt endast då denne ersätter ordinarie ledamot.

Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som styrelsen fattar i dennes frånvaro. Även den som reserverat sig mot beslut är fri från ansvar.

§ 5 Räkenskap och revision

Revisorerna är föreningens kontrollerande instans.

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska fortlöpande granskas av två revisorer, valda av föreningsmötet för en tid av ett år.

Till revisor kan inte väljas den som under sista förflutna året skött bokföringen eller medelsförvaltningen för föreningen.

För revisorer ska utses minst en suppleant.

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Av styrelsen upprättad balans- och resultaträkning för räkenskapsåret ska tillställas revisorerna, som ska avge revisionsberättelse. I berättelsen ska anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Över- eller underskott som uppkommit under räkenskapsåret ska tillföras föreningens kapital enligt föreningsmötets beslut.

§ 6 Stadgeändringar och föreningens upplösning

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av föreningsmötet med minst 2/3 majoritet.

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande möten (föreningsmöte eller extra möte) varav ett föreningsmöte. Beslut ska fattas med minst 3/4 majoritet vid respektive möte.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.